top of page

Z Historii Drwalewskiej Oświaty ......

10 listopada 2017 r. w Drwalewie obchodzono jubileusz 50 - lecia obecnej szkoły.  Budynek, w którym mieści się Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Patriotów w Drwalewie został oddany do użytku w lipcu 1967 r. Od 1 września 1967 r. dzieci i młodzież mogli się uczyć w nowej, dobrze wyposażonej i przede wszystkim dużej szkole, w której już wówczas znajdowały się:  sala gimnastyczna, kuchnia z zapleczem, świetlica, 2 pracownie (chemiczno-fizyczna i zajęć technicznych) oraz sale lekcyjne.  Wcześniejsza również pięćdziesięcioletnia  edukacja miała miejsce w drewnianych budynkach.  Należy wspomnieć, iż  Drwalew posiadał  plany budowy nowej, murowanej i piętrowej szkoły  już w 1939 r. Niestety,  wojna  przekreśliła i unicestwiła to przedsięwzięcie.  W latach powojennych, wraz z rozwojem miejscowości, na który bez wątpienia wpłynął rozkwit Zakładów Biologiczno-Farmaceutycznych,  (później Drwalewskich Zakładów Przemysłu Bioweterynaryjnego, obecnie Drwalew Biowet  SA) warunki nauczania były trudne (przeludnione klasy, brak odpowiedniej liczby sal lekcyjnych, zajęcia w Domu Ludowym lub wynajętym od Spółdzielni lokalu – liczba uczniów wynosiła w różnych latach ok. 300 do 340).  Już w 1948 r. istniejący zakład w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa przekazuje ziemię pod budowę szkoły.  Źródła  podają, iż w dniu 19 listopada 1948 r. w kancelarii Zarządu Gminy w Drwalewie odbyło się zebranie w sprawie przekazania  na cele Szkolnictwa Powszechnego 2 ha gruntu pochodzącego z majątku Drwalew znajdującego się w administracji Zakładów  Biologiczno-Farmaceutycznych PIW w Drwalewie (…)Strona przejmująca w osobie wójta Gminy Drwalew Dąbrowskiego Mariana (…)  zgodnie z pismem Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 25 września 1948 r. Nr URR/2.IV.1/532/48 oraz (…) działkę gruntu o powierzchni 2 ha niezasianą, zaoraną, położoną przy drodze prowadzącej z Drwalewa do Kukał.

W dniu. 27.12.1957 r. Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej w Drwalewie, Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Drwalewie, Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego w Drwalewie oraz Kierownictwo Publicznej Szkoły Powszechnej w Drwalewie – skierowali  pisma do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej – Wydziału Oświaty w Grójcu, wnioskując o bezwzględną konieczność budowy nowej szkoły. Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego  (po porozumieniu się z Zarządem Przemysłu Bioweterynaryjnego przy Ministerstwie Rolnictwa) zobowiązały się do wydatnej pomocy przy budowie nowej szkoły, deklarując:  przygotowanie placu,  uzbrojenie  (plac, ogrodzenie, kanalizacja, światło),  pomoc w transporcie materiałów budowlanych,  pomoc finansową oraz przy mieszkaniach dla nauczycieli).  Zakład Bioweterynaryjny  argumentując potrzebę budowy szkoły stwierdził:  brak personelu o kwalifikacjach średnich. Celem stworzenia im warunków do dalszego kształcenia się zawodowego po godzinach pracy natrafia się na brak odpowiedniego lokalu dla utworzenia wieczorowej średniej szkoły zawodowej.

Powstaje Komitet Budowy Szkoły Rozwojowej w Drwalewie, który stanowią:

1. Bartkowiak Henryk

2. Prokopczyk Piotr

3. Piekarz Tadeusz

4. Kochański Józef

5. Kalisz Edward

6. Hawran Jerzy

7. Sibilski Adam

8. Kondratowicz Regina

9. Opałka Marian

10. Elertowicz Kazimierz

Komitet został zarejestrowany przez Jerzego Hawrana.

Skład Zarządu Komitetu:

1. Przewodniczący: Bartkowiak Henryk – dyrektor DZPB w Drwalewie, lekarz weterynarii

2. Sekretarz: Hawran Jerzy – kierownik Szkoły w Drwalewie

3. Skarbnik: Kondratowicz Regina – księgowa w DZPB w Drwalewie

W NBP w Grójcu otworzono rachunek , dysponowanie nim należało do przewodniczącego  H. Bartkowiaka i skarbnika R. Kondratowicz  (zebranie organizacyjne Komitetu Budowy Szkoły w Drwalewie z dnia 13.12.1958 r.).

W piśmie Powiatowego Komitetu Koordynacyjnego Społecznego Funduszu Budowy Szkół w Grójcu z 24 lutego 1959 r. czytamy:  w dniu 21.02.1959 r. Gromadzka Rada Narodowa w Drwalewie podjęła uchwałę o wpłacaniu 2% od rocznej przychodowości każdego gospodarstwa rolnego na rzecz budowy szkoły.

Nie udało się szybko rozpocząć budowy nowej szkoły.  Komitet Rodzicielski przy Szkole Podstawowej w Drwalewie w marcu 1958 r. otrzymał odpowiedź  na pismo z 27.12.1957 r. dotyczące prośby o budowę nowej szkoły  - od Prezydium Rady Narodowej w Grójcu -  Wydziału Oświaty, w którym zawiadamiano, że w bieżącym Planie 5 – letnim nie przewiduje się budowy szkoły w Drwalewie, ponieważ na terenie powiatu znajduje się szereg szkół, które znajdują się jeszcze w trudniejszych warunkach niż szkoła w Drwalewie.

17 maja 1963 r. Gromadzka Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych przy Gromadzkiej Radzie Narodowej w Drwalewie porusza  sprawę budowy szkoły w Drwalewie w roku 1964. Powołano nowy Komitet Budowy Szkoły Rozwojowej w Drwalewie, ponieważ wedle uchwały Nr 20/VIII/58 z dnia 29 listopada 1958 r. niektórzy członkowie z terenu Drwalewa wyjechali.  Skład nowego  komitetu to:

1. Rogiński Zenon – dyrektor DZPB

2. Jaskólski Henryk – wicedyrektor DZPB

3. Hawran Jerzy – kierownik Szkoły Podstawowej w Drwalewie

4. Prokopczyk Piotr

5. Filipczak Sylwester

6. Chmieliński Franciszek – kierownik PGR w Drwalewie

7. Kalisz Edward – pracownik DZPB, przewodniczący Komitetu Opiekuńczego Szkoły Podstawowej

8. Zięba Tadeusz – przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego

9. Białecki Marian

10. Czernaj Irena

11. Bazyl Władysław – sołtys wsi Drwalew

12. Piekarz Tadeusz

13. Bazyl Jan

14. Elertowicz Kazimierz

15. Żuchowski Stanisław – sołtys wsi Drwalewice

16. Opałka Marian – przedstawiciel wsi Wola Żyrowska

17. Bęczkowski Bolesław - przedstawiciel wsi Ostrowiec

18. Miernicki Józef – przedstawiciel wsi Milanów

19. Kiełczewski Zygmunt

Tym razem się udało i rok szkolny 1967/1968 był uwieńczeniem długoletnich starań i zabiegów tutejszej społeczności na czele z ówczesnym kierownikiem szkoły Jerzym Franciszkiem Hawranem.

1 grudnia 1968 r. nadano szkole imię II Armii Wojska Polskiego.

 1 września 2003 r. do 31 sierpnia 2017 r. placówka  funkcjonuje  jako Zespół Szkół w Drwalewie, który stanowią szkoła podstawowa i gimnazjum .

12 listopada 2007 r. nadano zespołowi imię  Polskich Patriotów.

Od 1 września 2017 r. funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa im. Polskich Patriotów w Drwalewie.

bottom of page